GDPR - Защита на личните данни

Защита на личните данни в “Сайт Дизайн” ЕООД Кой сме ние ? „Сайт Дизайн” ЕООД e търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204888461, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „акад. Жак Натан“ № 34А, тел.: +359897308751; email: office@saitdizain.com. “Сайт Дизайн” ЕООД е собственик на уеб сайт за интернет услуги – www.saitdizain.com , предлагащ цялостни решения за бизнеса, включващи следните услуги: изработка на уеб сайтове, онлайн магазини, интернет реклама, SEO оптимизация, редизайн и поддръжка на съществуващи сайтове и уеб дизайн – изработка на рекламни банери, брошури, фирмени лога, визитки. Какво представлява Политиката за поверителност ? Настоящата политика за поверителност цели да Ви представи важна информация на за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Сайт Дизайн“ ЕООД (наричано оттук нататък „Сайт Дизайн“) включително: – Какви лични данни събираме за Вас? – Каква е целта на тяхното събиране? – За какъв срок съхраняваме предоставените от Вас лични данни? – С кого споделяме Вашите лични данни? – Как Ви уведомяваме за промени в нашата Политика за поверителност? – Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? С тази Политика за поверителност САЙТ ДИЗАЙН декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт. Какви лични данни събира САЙТ ДИЗАЙН за Вас ? “Сайт Дизайн” ЕООД е регистриран в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни и е вписан в “Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 1436472. „Сайт Дизайн” ЕООД защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на заявка за услуга. С цел предоставянето на ефективен достъп до всички предлагани продукти/услуги, САЙТ ДИЗАЙН събира следната информация за Вас: • Име, фамилия, телефон за връзка, електронна поща, при попълване на контактната ни форма за контакт с нас; • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашият уеб сайт – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата; • Данни за Вашето потребителско поведение при посещение на уеб страницата ни, получена чрез използването на Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви. Какъв е процеса на обработка на личните Ви данни ? Обработката на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящата Политика за защита на личните данни, „ Сайт Дизайн” ЕООД може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки за предлаганите услуги и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. „Сайт Дизайн” ЕООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон. На какво основание САЙТ ДИЗАЙН обработва личните Ви данни ? САЙТ ДИЗАЙН събира и обработва лични данни: 1. за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за изпълнение на уеб услуги – на договорно основание. 2. след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Ваша страна за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини. 3. на основание за изпълнение на законови задължения, при необходимост от защитаване на животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. 4. в случаи, в които е на лице правен (легитимен) интерес, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. За какви цели събираме Вашите лични данни ? Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само: – За да Ви предоставим достъп до услугите намиращи се на нашата уеб страница, като за целта Ви показваме персонализирано съдържание, отговарящо на заложените от Вас критерии; – За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма; В допълнение на горепосоченото имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, която представлява интерес за Вас и Вашия бизнес. По какъв начин обработваме Вашите лични данни ? За пълноценното предоставяне на уеб услуги, САЙТ ДИЗАЙН обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата идентичност по следните начини: • чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уеб сайт; • чрез обработка на лични данни достъпни от публични регистри, напр. Търговски регистър; • чрез обработка на лични данни достъпни от медии и свободното публично интернет пространство; • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страницата на САЙТ ДИЗАЙН; • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър. Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим? „Сайт Дизайн” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. „Сайт Дизайн” ЕООД има право да съхранява данните на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът е различен. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време. Данните свързани с име, организация, населено място се използват и за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на САЙТ ДИЗАЙН за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно (перманентно) от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители. С кого можем да споделяме Вашите лични данни ? САЙТ ДИЗАЙН се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато това е необходимо за изпълнение на възникнали към нас задължения. САЙТ ДИЗАЙН има право да разкрива и предава лични данни на трети лица само при нужда свързана с целите на изпълнение на постъпило от Вас запитване, което изисква съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно САЙТ ДИЗАЙН да разкрие личните Ви данни на следните лица: • Подизпълнители и доставчици на услуги като маркетингови експерти, консултанти; • Наши партньори, които са свързани с предоставянето на услугите, към които имате интерес; Има ли изключения, при които можем да споделим личните Ви данни ? Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи: • По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни; • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз; Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. Какви са правата Ви относно предоставените лични данни? При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: – Право на достъп до личните данни, които САЙТ ДИЗАЙН обработва за Вас и да получите копие от тях; – Право да искате от САЙТ ДИЗАЙН корекции, в случай на установени неточности или необходимост от актуализация на лични данни, като изпратите имейл на office@saitdizain.com; – Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; – Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от САЙТ ДИЗАЙН, в случай че са налице условията за това; – Право да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти; – Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на office@saitdizain.com; – Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; – Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това; Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни. Промени в Политиките за поверителност За всички извършени промени в настоящите Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (office@saitdizain.com) на предоставената от Вас електронна поща. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения на уеб страницата ни.
top
Call Now Button